Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Hãy cùng Didahaa mang những giá trị của chúng ta trở lại
Quyền riêng tư của bạn được tôn trọng tuyệt đối. Quyền được lựa chọn hiển thị hay không hiển thị quảng cáo. Quyền được lựa chọn xem hay không xem quảng cáo. 100% không hiển thị quảng cáo mà bạn không mong muốn. 100% miễn phí. Didahaa – Nơi những giá trị của bạn thực sự là của chính bạn. Nơi bạn có thể xem và chia sẻ link quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Nơi giá quảng cáo sẽ trở về với giá trị đích thực của nó.
Hãy trả cho chúng ta quyền chủ động xem quảng cáo và được trả tiền
Chúng ta phải hoàn toàn có quyền chủ động quyết định xem hay không xem quảng cáo tại khu vực riêng. Nếu chúng ta quan tâm và xem quảng cáo, chúng ta phải nhận được tối thiểu 75% giá trị thực của quảng cáo trực tiếp từ nhà quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo trả 0.1USD/view, chúng ta phải nhận được tối thiểu 0.08USD nếu chúng ta xem quảng cáo đó. Đây là quyền lợi chính đáng và thiết thực của tất cả chúng ta.
Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Contact Didahaa Inc
International: Mr. Adam Lucas – Founder of Didahaa Inc
Email: lucas@didahaa.com
In didahaa app: didahaa.com/lucas
Skype: didahaainc * Twitter: @DidahaaInc * Reddit: DidahaaInc
Headquarters in New York, USA
Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Hãy cùng Didahaa mang những giá trị của chúng ta trở lại
Quyền riêng tư của bạn được tôn trọng tuyệt đối. Quyền được lựa chọn hiển thị hay không hiển thị quảng cáo. Quyền được lựa chọn xem hay không xem quảng cáo. 100% không hiển thị quảng cáo mà bạn không mong muốn. 100% miễn phí. Didahaa – Nơi những giá trị của bạn thực sự là của chính bạn. Nơi bạn có thể xem và chia sẻ link quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Nơi giá quảng cáo sẽ trở về với giá trị đích thực của nó.
Hãy trả cho chúng ta quyền chủ động xem quảng cáo và được trả tiền
Chúng ta phải hoàn toàn có quyền chủ động quyết định xem hay không xem quảng cáo tại khu vực riêng. Nếu chúng ta quan tâm và xem quảng cáo, chúng ta phải nhận được tối thiểu 75% giá trị thực của quảng cáo trực tiếp từ nhà quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo trả 0.1USD/view, chúng ta phải nhận được tối thiểu 0.08USD nếu chúng ta xem quảng cáo đó. Đây là quyền lợi chính đáng và thiết thực của tất cả chúng ta.
Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Contact Didahaa Inc
International: Mr. Adam Lucas – Founder of Didahaa Inc
Email: lucas@didahaa.com
In didahaa app: didahaa.com/lucas
Skype: didahaainc * Twitter: @DidahaaInc * Reddit: DidahaaInc
Headquarters in New York, USA
Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Hãy cùng Didahaa mang những giá trị của chúng ta trở lại
Quyền riêng tư của bạn được tôn trọng tuyệt đối. Quyền được lựa chọn hiển thị hay không hiển thị quảng cáo. Quyền được lựa chọn xem hay không xem quảng cáo. 100% không hiển thị quảng cáo mà bạn không mong muốn. 100% miễn phí. Didahaa – Nơi những giá trị của bạn thực sự là của chính bạn. Nơi bạn có thể xem và chia sẻ link quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Nơi giá quảng cáo sẽ trở về với giá trị đích thực của nó.
Hãy trả cho chúng ta quyền chủ động xem quảng cáo và được trả tiền
Chúng ta phải hoàn toàn có quyền chủ động quyết định xem hay không xem quảng cáo tại khu vực riêng. Nếu chúng ta quan tâm và xem quảng cáo, chúng ta phải nhận được tối thiểu 75% giá trị thực của quảng cáo trực tiếp từ nhà quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo trả 0.1USD/view, chúng ta phải nhận được tối thiểu 0.08USD nếu chúng ta xem quảng cáo đó. Đây là quyền lợi chính đáng và thiết thực của tất cả chúng ta.
Cài đặt ứng dụng didahaa để xem quảng cáo và được trả tiền cùng việc làm chia sẻ quảng cáo để kiếm thêm thu nhập
- Hướng dẫn cài đặt Android -
Contact Didahaa Inc
International: Mr. Adam Lucas – Founder of Didahaa Inc
Email: lucas@didahaa.com
In didahaa app: didahaa.com/lucas
Skype: didahaainc * Twitter: @DidahaaInc * Reddit: DidahaaInc
Headquarters in New York, USA